Exhaust Manifold

Ống xả được nối với khối xi lanh của động cơ, khí thải của mỗi xi lanh được thu gom và dẫn vào ống xả bằng các đường ống phân nhánh.Yêu cầu chính đối với nó là giảm lực cản khí thải càng nhiều càng tốt và tránh sự can thiệp lẫn nhau giữa các xi lanh.Khi xả quá đậm đặc, các xilanh sẽ cản trở lẫn nhau, tức là khi một xilanh này xả hết, nó chỉ tiếp xúc với khí xả chưa được nạp từ các xilanh khác.Bằng cách này, nó sẽ làm tăng lực cản của ống xả, do đó làm giảm công suất của động cơ.Giải pháp là tách khí thải của mỗi xi lanh càng nhiều càng tốt, một nhánh cho mỗi xi lanh, hoặc một nhánh cho hai xi lanh, và để kéo dài mỗi nhánh càng nhiều càng tốt và định hình nó độc lập để giảm ảnh hưởng lẫn nhau của khí trong các ống khác nhau.